ALEXANDER BLECHINGER

Komponist – Dirigent – Tenor – Lehrender

Gedanken an Gott

Veröffentlicht am 29. September 2015
Kategorie:

Gedanken an Gott
aus „Königslieder“ op. 251

Mezzosopran: Annamaria König
Klavier: Aya Mesiti
Text: Michael König
Musik: Alexander BlechingerRegie: Michael Blechinger
Kamera: Angelo Kreuzberger,
Michael Blechinger
Tonaufnahme: Michael Blechinger,
Helmut Junker, Alexander Blechinger
Videoschnitt: Michael Blechinger

Copyright 2015 Harmonia Classica Records